ISO 45001: 2018 chính thức được ban hành

INSEE ECOCYCLE

ISO 45001: 2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), và hướng dẫn áp dụng các điều khoản trong tiêu chuẩn, giúp các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cũng như tích cực cải tiến liên tục kết quả thực hiện của hệ thống OH&S.

ISO 45001: 2018 chính thức được ban hành

 

ISO 45001: 2018 chính thức được ban hành

 

ISO 45001: 2018 áp dụng cho tất cả các tổ chức ở mọi quy mô, loại hình và hoạt động. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức kiểm soát những rủi ro về OH&S dựa trên các yếu tố như bối cảnh hoạt động của tổ chức, nhu cầu, mong đợi của người lao động và những bên quan tâm khác.

 

ISO 45001: 2018 không đưa ra các tiêu chí cụ thể cho việc thực hiện OH&S, cũng như không quy định về thiết kế hệ thống quản lý OH&S. Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 không dùng cho các vấn đề nằm ngoài các rủi ro cho người lao động và các bên liên quan khác, như an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản hoặc tác động môi trường.

 

ISO 45001: 2018 giúp các tổ chức hệ thống hóa các phương diện của sức khoẻ và an toàn như phúc lợi/an sinh của người lao động thông qua hệ thống quản lý OH&S.

 

Toàn bộ hoặc một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 có thể được áp dụng để cải thiện công tác quản lý sức khoẻ và an toàn lao động. Tuy nhiên, việc công bố đạt được tiêu chuẩn này chỉ được chấp nhận khi các tổ chức đáp ứng tất cả yêu cầu và áp dụng vào hệ thống quản lý OH&S.

 

Nguồn: https://www.iso.org/news/ref2272.html

 

Thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn cụ thể sẽ được cập nhật trong email marketing  của Ecocycle.

Đăng ký nhận thông tin

Back to top