Việt Nam

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị quản lý chất thải hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp xử lý tốt nhất và an toàn nhất cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội bằng cách bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn tài nguyên.

SỨ MỆNH

Tạo sự thay đổi tích cực cho môi trường bằng cách hợp tác với các đơn vị có cùng giá trị quan, đề cao trách nhiệm tiên phong trong sự nghiệp phát triển bền vững và tôn trọng những giá trị cốt lõi:

- Cải tiến sáng tạo

- Lấy khách hàng làm trọng tâm

- Sự liêm chính

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN